Tel 0118 745882  Klantenservice

compare 0

U heeft geen artikelen om te vergelijken

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

Voorwaarden Bedeltjes Online

Artikel 1: Algemeen

1.1    In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de hierna omschreven betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven:

         - Bedeltjes Online: de gebruiker van deze algemene voorwaarden

         - Klant: de wederpartij van Bedeltjes Online

         - Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Bedeltjes Online en de Klant tot stand komt

         - Producten: alle zaken, documentatie daaronder begrepen, die het onderwerp zijn van een overeenkomst

         - Order: iedere opdracht van de Klant om een Product te leveren

1.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat door of namens Bedeltjes Online wordt gedaan, elke met Bedeltjes Online gesloten overeenkomst, elke door Bedeltjes Online aan de klant verrichte levering en elke door of namens Bedeltjes Online verrichte handeling, tenzij in het aanbod, de overeenkomst op bij de levering uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

1.3    Alhoewel Bedeltjes Online ernaar streeft haar uitingen correct te laten zijn, is Bedeltjes Online niet aansprakelijk voor fouten en/of de gevolgen daarvan.

Artikel 2: Aanbod en prijs

2.1    De op de website van Bedeltjes Online of anderszins door Bedeltjes Online weergegeven Producten en de daarbij vermelde prijzen, binden Bedeltjes Online niet en zijn geen aanbod in de zin van de wet, maar slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

2.2    Bedeltjes Online ernaar streeft om de Producten zo duidelijk en waarheidsgetrouw te beschrijven en/of af te beelden. De Producten hebben alleen die eigenschappen die uitdrukkelijk worden vermeld. Alle opgaven en beschrijvingen van Bedeltjes Online van haar producten en de daarmee samenhangende getallen, maten, gewichten, kleuren, tekeningen en/of afbeeldingen zijn slechts indicatief en Bedeltjes Online staat er niet voor in dat de Producten niet afwijken van de op de website of anderszins weergegeven producten.

2.3    Alle prijzen van de Producten zijn uitgedrukt in Euro's en inclusief omzetbelasting, maar exclusief de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en alle overige heffingen of belastingen die opgelegd of geheven worden in verband met enige door Bedeltjes Online in het kader van de uitvoering van een overeenkomst te verrichten prestatie.

2.4    Alhoewel Bedeltjes Online ernaar streeft om fouten bij het weergeven van de prijzen van haar Producten op de website te voorkomen, kan een Klant nimmer een gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de op de website vermeldde prijzen ontlenen.

2.5    Elke verandering in de omstandigheden die invloed heeft op de door Bedeltjes Online gehanteerde prijzen voor haar Producten , waaronder inkoopprijzen, valatuschommelingen, invoerrechten, uitvoerrechten, andere belastingen of heffingen, vrachttarieven en verzendkosten, geeft Bedeltjes Online de bevoegdheid om haar prijzen aan deze verandering in de omstandigheden aan te passen. De Klant heeft het recht om bij een wijziging van de prijs van een Product een terzake dit Product gesloten overeenkomst te ontbinden indien de prijswijziging zich voordoet binnen drie maanden na de Order van de Klant en het bestelde Product nog niet aan de klant is geleverd.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1    Een Overeenkomst komt pas tot stand indien een Klant via de website of anderszins bij Bedeltjes Online een Order plaatst en Bedeltjes Online deze order schriftelijk, waaronder begrepen per email, aanvaardt. De aanvaarding geeft de inhoud van de Overeenkomst voor partijen bindend weer.

Artikel 4: Betaling

4.1    De door Bedeltjes Online aan de Klant verzonden schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 3.1 geldt als factuur. De prijzen van de Producten, de verzendkosten en de BTW worden apart vermeld.

4.2    Indien de Klant ervoor heeft gekozen de Producten franco huis geleverd te willen ontvangen, dient de Klant het door Bedeltjes Online in de schriftelijke aanvaarding genoemde totaalbedrag binnen 30 dagen na dagtekening van de aanvaarding geheel en zonder verrekening te voldoen op de door Bedeltjes Online genoemde bankrekening. Binnen 48 uur na ontvangst van de betaling zal Bedeltjes Online de door de Klant bestelde Producten ter verzending aan de Klant bij TNT Post aanbieden.

4.3  indien u kiest voor de betaalmethode AfterPay gaat u akkoord met hun algemene voorwaarden.
Deze kunt u inzien door op de volgende link te klikken. betalingsvoorwaarden van AfterPay

Artikel 5: De levering

5.1    Bedeltjes Online doet haar uiterste best om de Overeenkomst zo spoedig mogelijk na te komen en in het kader daarvan de Producten zo zpoedig mogelijk aan de Klant te leveren. Indien Bedeltjes Online een termijn voor levering heeft opgegeven is deze slechts een indicatie en bindt de genoemde termijn Bedeltjes Online niet. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, zal Bedeltjes Online de Klant hiervan in kennis stellen. Indien Bedeltjes Online de Producten niet binnen een termijn van dertig dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant heeft geleverd, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 6 van deze voorwaarden is dan van overeenkomstige toepassing.

5.2    Bedeltjes Online draagt het risicoi van beschadiging en verlies van de Producten tijdens de verzending naar de Klant. Nadat de Producten door de Klant in ontvangst zijn genomen gaat het risico over op de Klant.

Artikel 6: Retourneren van Producten

6.1    De Klant heeft het recht om gedurende dertig werkdagen na ontvangst van de Producten de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Klant dient alsdan de Producten in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt op kosten van de Klant aan Bedeltjes Online terug te zenden en daarbij aan te geven op welke wijze Bedeltjes Online de koopprijs van de producten aan de Klant dient terug te betalen. Na ontvangst van de door de Klant teruggestuurde producten zal Bedeltjes Online beoordelen of de Producten in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt aan Bedeltjes Online zijn teruggezonden. Indien dat het geval is zal Bedeltjes Online de koopprijs van de Producten binnen 14 dagen aan de Klant terugbetalen.

Artikel 7: Garantie

7.1    Bedeltjes Online garandeert gedurende een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden, dat zij de eigenschappen bezitten die in de overeenkomst zijn vermeld en dat zijn de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik van de producten nodig zijn en waarvan de Klant de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

7.2    Indien de producent van een Product fabrieksgarantie verstrekt die afwijkt van de in artikel 7.1 genoemde termijn, geldt die afwijkende termijn, met dien verstande dat de termijn nimmer korter is dan de in artikel 7.1 genoemde termijn.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1    Bedeltjes Online is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van een Product, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Bedeltjes Online. Bedeltjes Online is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant of enige derde lijdt als gevolg van het feit dat een door Bedeltjes Online geleverd Product niet gebruikt kan worden, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Bedeltjes Online

Artikel 9: Privacy

9.1    Door het aangaan van een Overeenkomst worden gegevens aangaande de Klant door Bedeltjes Online opgeslagen. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal Bedeltjes Online aan de Klant opgave doen van de door Bedeltjes Online opgeslagen gegevens. De gegevens aangaande de Klant zullen door Bedeltjes Online nimmer aan enige derden worden verstrekt, tenzij Bedeltjes Online op grond van de wet tot verstrekking verplicht is of Bedeltjes Online de Overeenkomst medt de Klant niet kan uitvoeren zonder verstrekking van de gegevens.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1  Op alle met Bedeltjes Online gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2  Voor zover het Nederlands recht niet dwingend anders bepaalt, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Middelburg.

  Bestel voor 17 UUR en uw bestelling wordt dezelfde dag verzonden  

Back to Top